All posts tagged "ศิลปะประชานิยม"

 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ

  เพิ่มหมวด ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประกอบไปด้วย - แผนภูมิ ศิลปะตะวันตก - Abstract Expressionism - Action Actionism -

  • Posted March 16, 2009
  • 0
 • Pop Art
  Pop Art

  พ็อพ อาร์ต, ศิลปะประชานิยม Pop Art    กลางคริสต์ทศวรรษ 1950-ปลาย 1960 พ็อพ อาร์ต เป็นศิลปะที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมพ็อพ (พ็อพพูลาร์ คัลเจอร์) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมระดับมหาชน ที่ถูกจัดว่าเป็นวัฒนธรรมหรือศิลปะระด ...

  • Posted March 15, 2009
  • 0
 • แผนภูมิ ศิลปะตะวันตก

    แผนภูมิ ศิลปะตะวันตก หมายเหตุ : ศตวรรษ, ทศวรรษและศักราชของแผนภูมินี้เป็นปฏิทินของคริสต์ศาสนา ศิลปะตะวันตก สมัย ยุคกลางหรือยุคมืด   * ศิลปะคริสเตียนตอนต้น (Early Christian Art) ศตวรรษ 1-10 * ...

  • Posted March 15, 2009
  • 0