LATEST Trends

ACCESSORIES

History

BEAUTIFUL GIRLS IN NEW YORK 1944

Posted In: Fashion history
ภาพหญิงสาวชาว นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1944 เป็นภาพถ่ายของ Alfred Eisenstaedt ในผลงานที่ชื่อว่า beautiful girls in new york ปี 1944 ก็เป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะจบพอดี คือวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 read more[...]

แฟชั่น การแต่งกายยุครัตนโกสินทร์

Posted In: Fashion history
แฟชั่น เสื้อผ้า การแต่งกายยุครัตนโกสินทร์ การแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์ระยะเริ่มแรกยังคงรับช่วงต่อจากสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่สมัยต้นรัตนโกสินทร์มาจากกรุงศรีอยุธยา ฉะนั้น ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ จึ[...]

Aztec Culture

Aztec Culture    ชาว Aztec จัดเป็นกลุ่มผู้อพยพกลุ่มใหญ่ที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของอเมริกา เดินทางมาเรื่อยๆ จนมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มใน Central Mexico เมื่อประมาณศริสต์ศักราชที่ 12-13 จึงได้หยุดการอพยพและตัดสินใจตั้งถิ่นฐาน ก่อร่างสร้างเมืองบ[...]

Patchwork – Life After Death

  งาน Patchwork (Quilts)  - เย็บผ้าที่ใช้ผ้าจากผ้าหลากสีสัน มาทำเป็นงานศิลปะ ( บนผ้า ) ที่สุดยอดมากๆครับ ผลงานชื่อว่า “Life After Death” ภาพ Rapper ในตำนาน: Eazy-E, The Norotious B.I.G., Big L and J Dilla. By  Anne Brenneke  บ[...]
Categories
Find us on Facebook