CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2012

Posted In: Contest

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ส่งผลงาน ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” ปี 2555 CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2012 โดยใช้อัตลักษณ์แห่งศิลปะวัฒนธรรมไทย ออกแบบเครื่องแต่งกาย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท ส่งผลงาน ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” สำนักส่งเสริมการออกแบบ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 1700 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-422-8828 โทรสาร 02-422-8821 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ คัดเลือกผลงานรอบแรก 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลการคัดเลือก 3 มีนาคม 2555

กำหนดส่งผลงาน: 16 ม.ค. 2012 09:00 – 21 ก.พ. 2012 16:00

 

เอกสารประกอบงานประกวดแฟชั่น

http://www.ocac.go.th/images_user/news/news_435_11281405012012.jpg
http://www.ocac.go.th/news-detail-435.html
http://www.ocac.go.th/document/news/news_1049.pdf

 

LA // KVLKD – Taj Mahal
3 pieces from Iris van Herpen 2012