Songzio Fall Winter 2009

Posted In: Trends

Songzio Fall Winter 2009

ผลงานเสื้อผ้าของ Zio Song ลักษณะทั่วไปในคอลเลคชั่นนี้นั้นกล่าวถึงความเป็น “ชาย” ทุกๆชุดนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต และ นุ่มนวล

songzio

songzio2

songzio3

songzio4

songzio5

songzio6

songzio7

songzio8

songzio9

songzio10

Web : Zio Song

H&M Fall Winter 2009
Puzzle fashion design