Paul Smith Fall 2010 – Paris Fashion Week

Posted In: Trends

Paul Smith Fall Winter 2010 

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าจาก Paul Smith Fall 2010  ในคอลเลคชั่นนี้โดยส่วนมากจะเล่นในเรื่องของ ผ้า และ รูปทรง รวมถึงโทนสีที่สนุกๆ มีความหลากหลายมากในคอลเลคชั่นเสื้อผ้า

Paul Smith

Wooyoungmi Fall 2010 – Paris Fashion Week
Valhalla by Shin Murayama