“PROTECT” Design for environment

Posted In: Show Room

“Protect” งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน Protect

โลกของเราในปัจจุบันเปรียบเหมือนสิ่งของที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มป้องกันเมื่อถูกกระแทกก็จะเกิดรอยแตกร้าวและเปื้อนคราบสกปรกได้ การตัดต้นไม้ทำลายป่าก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนัก และยังทำให้พื้นที่ป่าของโลกลดลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำ “วัสดุกันกระแทก” มาสื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของป่า โดยประดิษฐ์เป็นดอกไม้และจับระบายสื่อความหมายแทนพื้นที่ป่า ซึ่งเปรียบเป็นวัสดุห่อหุ้มป้องกันโลกของเราอย่างดี

วัสดุ: แผ่นพลาสติกกันกระแทก เป็นการนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
โดย อุดมเดช เจริญธนพร
สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครPHENOMENON AUTUMN WINTER 2010 2011 MEN
Gabilo “Melancholy” fall winter 2010-2011