The Designer ตามความคิด ชีวิตมีดีไซน์

Posted In: Contest

คนทั้งโลก มีความฝัน มีความต้องการที่หลากหลายมิติ ทั้งเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานในความเป็นมนษุย์ไปจนถึงความต้องการประสบ ความสาเร็จโลกจึงต้องการนักออกแบบที่มีทั้งพรสวรรค์และจรรยาบรรณในการ สร้างสรรค์เพื่อช่วยกันตอบโจทย์ความต้องการของมนษุยชาติ

หลักการ

เพื่อคัดเลือกดีไซเนอร์จากทั่วประเทศ (4 ภาค ภาคละ 25 คน รวม 100คน) แล้วมาร่วมกิจกรรม Workshop และคัดรอบสดุท้ายให้เหลือ 12 คน (OnAir ในลักษณะ Reality) ในกรุงเทพฯ


วัตถุประสงค์

1.สร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์อันดีของดีไซน์เนอร์ที่สามารถใช้ความรู้ความถนัดความสามารถของตนมาแสดงออกใน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันเป็นการสืบสานเจตนารมณ์หลักในการพัฒนาอตุสาหกรรมสิ่งทอ,เครื่องหนัง, เครื่องนุ่งห่ม,เครื่องประดับและอัญมณีไทยของกระทรวงพาณิชย์

2.ส่งเสริมนโยบาย “พาณิชย์สร้างสรรค์คนไทยเข้มแข็ง” ของกระทรวงพาณิชย์

3.สนับสนุนภาพลักษณ์ของช่องโมเดริ์นไนน์ทีวี ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ที่นาเสนอรายการสาระบันเทิงสู่ประชาชนในรูปแบบ ใหม่ๆตลอดมา


เป้าหมาย

1.ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถความถนัด ของตนเอง ตลอดจนได้รับการอบรมถึงจรรยาบรรณ และ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพจากแบบอ่ยางที่เป็นบุคลากรในวิชาชีพชั้นนำระดับประเทศ

2.สังคมได้แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่จะเรียนรู้การนำเสนอความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตน ที่จะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.ประเทศได้บุคลากรในสายงานนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ที่มาและแรงบันดาลใจของโครงการ (Inspirations)

Fashion Industry

Runway Show

Reality TV Program

Name of Project:    The Designer (Season 1)

Theme : SEASON 1: Fulfill People Dream with Our Talents.

คนทั้งโลก มีความฝัน มีความต้องการที่หลากหลายมิติ ทั้งเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานในความเป็นมนษุย์ไปจนถึงความต้องการประสบความสาเร็จโลกจึงต้องการนักออกแบบที่มีทั้งพรสวรรค์และจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์เพื่อช่วยกันตอบโจทย์ความต้องการของมนษุยชาติMain Sponsor

กระทรวงพาณิชย์

กรมสง่เสริมการส่งออก

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)


รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

1.ถ้วยรางวลัเกียรตยิศ

2.รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวลั 200,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 50,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 30,000บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Event 1: Press Conference: The Designer (Season 1)

ลักษณะงาน /  งานแถลงข่าว   The Designer (Season 1)

สถานที่/วันเวลา วันที่ 3 สิงหาคม 2553 /

วัตถุประสงค์ / ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ The Designer (Season 1)Event 2:, Audition 4 ภาค
1st Round

ผู้มีความประสงค์จะเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศจะต้องกรอกใบสมัครและสง่ ผลงานดังนี้

1. รับสมัครผู้เข้าแข่ง ขนั ที่มี ความคดิ สร้างสรรค์ สามารถออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าได้เอง

2. อายุตั้งแต่ 18ปี ขึ้นไป (ไมจ่ากัดวุฒิการศึกษาและอายุของผู้สมัคร)

3. แบบสเก็ต 1 ชุด ภายใต้หัวข้อ “นิยมไทย สมาร์ท อย่างสากล” โดยใช้เอกลักษณ์ประจำ ท้องถิ่น มาประยุกต์ในการออกแบบขนาด 60×42 ซม.(A2) จำนวน 1บอร์ด ติดบนพลาสติกลูกฟูก (ฟิวเจอร์บอร์ด) สีดำ

4. ส่วนประกอบของ Mood Board ภาพสเก็ตที่ลงสีเรียบร้อยแล้ว ตัวอยา่งสีที่ใช้ตัวอย่างผ้าหรือวัสดุตกแต่งและภาพประกอบแรงบรรดาลใจ

5.    อธิบายแรงบรรดาลใจ และความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบไม่เกิน 100 คำหลักฐานในการสมัคร

– รูปถ่าย 3 ใบ ขนาดใดก็ได้

-สาเนาบัตรประชาชน 1ใบ


สมัครด้วยตัวเองตามภาคต่างๆ
1.  วันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ภาคใต้ที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าโฮเต็ล จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)
2.  วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 ภาคเหนือ ที่โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่
3.  วันท่ี 24 สิงหาคม 2553 ภาคอิสาน ท่ีโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
4. วันท่ี 25 สิงหาคม 2553 ภาคกลาง ที่พารากอนสตูดิโอ สยามพารากอน

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานจากทั่วประเทศโดยจะทำการคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก 4 ภาค ภาคละ 25 คน จนเหลือ 100 คน


2nd Round

•    รอบ 100 คน จะต้องออกแบบและทำชุดจริงในโจทย์: Fulfill People Dream with Our Talents. เพื่อจะแสดง Fashion Show และจะมีเพียง 12 คน่เทานั้นที่จะได้เข้าไปแข่งขันในลักษณะของเรียลลิตี้ทีวีโชว์ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (8 สัปดาห์) ในวันศกุร์ที่ 24สิงหาคม2553 ที่สยามพารากอนWeekly Fashion Show

ในแต่ละสัปดาห์ จะมี Weekly Fashion Show ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 คน ซึ่งจะแข่งกันออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตตลอดจนนำเสนอผลงานตาม Theme ของแต่ละสัปดาห์โดยแต่ละสัปดาห์ก็จะมี Guest Highlight Show มาสร้างสรรค์การนำเสนอให้ Show แต่ละโชว์สมบรูณ์แบบมากขึ่นหลังจากนนั้นก็จะเชิญกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงมาตัดสินคะแนนจากคณะกรรมการจะเป็นการคัด เลือก Young Designer คนที่่ผานเข้ารอบ และ จะเหลือเพียง Young Designer 5 คนสดุท้ายที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการน้อยที่สุดซึ่งจะต้องมาดูกันจากคะแนนโหวต ว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชมทั้งประเทศน้อยที่สุดก็จะต้องออกจากบ้านไปก่อนเวลาออกอากาศ
ออกอากาศทาง อ.ส.ม.ท

สัปดาห์ท่ี 1-7

Daily Highlight ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-17.15 น เริ่มวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2553

Weekly Catwalk วันอาทิตย์แรกวันที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 21.30 – 22.30


สัปดาห์ท่ี 8 รอบตัดสิน

Daily Highlight วันศุกร์ เวลา 17.00-17.15 น วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

Final Catwalk วันอาทิตย์แรกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.30–23.30 (ถ่ายทอดสด)


ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOWNLOAD

Jehee Sheen Spring Summer 2011
Boys of the Future – Spiros Halaris