Tag

photoshop

fashion design with photoshop

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพครับ รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ในเรื่องของ รายละเอียด เทคนิคการลงสี การ ใช้ Photoshop ถือว่าครบกระบวนการ ลวดลายที่ลงบน เสื้อนั้น ใช้ Photosh...