fashion design with photoshop

drawing_ramonanita

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพครับ รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ในเรื่องของ รายละเอียด เทคนิคการลงสี การ ใช้ Photoshop ถือว่าครบกระบวนการ

ลวดลายที่ลงบน เสื้อนั้น ใช้ Photoshop โดยการ หาลายผ้ามาแล้ว Paste Into ลงไปครับ

ใครที่สนใจลอง หัดวาดตามได้ครับ แล้ว แสกน ไปลงสีกับลาย ใน photoshop 

by RamonAnita

กางเกง Flaming Trousers
Fashion Illustration