Contemporary Fashion Contest 2011

Posted In: Contest

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย แฟชั่น

“จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”
CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2011 (CFC 2011)

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

เปิดรับผลงาน ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

 

เปิดรับผลงาน ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
คัดเลือกผลงานรอบแรก ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
สัมภาษณ์นักออกแบบและประกาศผลการคัดเลือก ๘ เมษายน ๒๕๕๔
การประกวดรอบตัดสิน ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ocac.go.th
โทรศัพท์ 02 422 8828

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบแรก ประกอบด้วย
คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ fashion designer : Playhound
คุณอารยา อินทรา fashion stylist
คุณชัย เจียมกิตติกุล fashion designer : Chai
คุณทเนศ บุญประสาน fashion designer : Olanor
คุณภัทรศรัณย์ ศรีเลื่อนสร้อย fashion designer : Realistic Situation, 4X4 MAN

———————————–

ประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง การรับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
“จากเส้นใยสภู่ ูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”
CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2011

ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวด ออกแบบเครื่องแต่งกาย“จากเส้นใยสู่ภูมิปญั ญาจากภูมิปญั ญาสู่อาภรณ”์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและ องค์ความรู้ของนักออกแบบรุ่นใหม่ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ โดยใช้อัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจและเข้าถึงอัตลักษณ์ไทยใน ชีวิตประจําวัน ผ่านศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สํานักงานฯ ได้กําหนดการเปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหรือที่เกี่ยวข้อง นักออกแบบอิสระ
หรือผู้ที่สนใจทวั่ ไป ไม่จํากัดอายุ

๒. หัวข้อการประกวด “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” ผู้เขา้ ประกวดสามารถ
ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่มีความร่วมสมัย ตีความได้อย่างอิสระ

๓. รูปแบบผลงาน

๓.๑ ผู้เข้าประกวดต้องส่งแฟ้มผลงานแบบรา่ ง (design drawing) เครื่องแต่งกายบุรุษหรือ เครื่องแต่งกายสตรีจํานวน ๑๐ ชุด (คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกให้ผลิตจริง จํานวน ๗ ชุด)

๓.๒ งานออกแบบทุกชุดจะต้องใช้ผ้าไทยหรือวัสดุที่มาจากภูมิปัญญาไทยเป็นส่วนประกอบหลัก โดยใช้วัสดุอื่นผสมได้ไม่จํากดัผ้าไทยในทนี่ี้หมายถึงผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายผ้าที่ผลิตจากใยธรรมชาติ หรือผ้าที่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า หรือ ผ้าม่อฮ่อม เป็นต้น

๓.๓ แฟ้มผลงานมีขนาดไม่เกิน ๓๐ x ๔๐ เซนติเมตร รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๐ หน้า ประกอบด้วย
๓.๓.๑ ภาพแสดงแนวคิด (design concept) พร้อมคําบรรยาย
๓.๓.๒ แบบร่าง (design drawing) ขนาดไม่เกิน ๓๐ x ๔๐ เซนติเมตร พร้อมระบุหมายเลข กํากับ ๑ – ๑๐ ที่มมุ บนด้านซ้ายของแต่ละแบบร่าง พร้อมแนบภาพวาดเทคนิค (technical drawing) ขนาดไม่เกิน ๓๐ x ๔๐ เซนติเมตร และตัวอย่างผ้าหรือวัสดุที่จะใช้ ผลิตผลงานจรงิ พร้อมระบุส่วนผสม กลุ่มสีที่ใช้ พร้อมคําอธิบายสําหรับแต่ละชุด

๓.๓.๓ ภาพรวมของผลงานทั้ง ๑๐ ชุดในหน้าเดียวกัน

๓.๓.๔ คําอธิบายรูปแบบการแสดงผลงานทตี่ ้องการ (fashion show description) ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน อาทิเช่น รูปแบบแสงและเสียง รูปแบบการแต่งหน้าและทําผม เป็นต้น

๓.๓.๕ ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ( CV )

๓.๓.๖ ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา ( ถ้ามี ) โปรดระบุให้ชัดเจนด้วยตัวพิมพ์ว่า“ผลงานที่ผา่ นมา”

๓.๓.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง

๓.๓.๘ กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยแู่ ละหมายเลขโทรศพั ท์ ที่ด้านหลังของทุกหน้าในแฟ้ม ผลงาน โปรดทําสําเนาแฟ้มผลงานไว้กับตนเอง เนื่องจากทางสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรว่ มสมัย จะไม่ส่งแฟ้มผลงานคืนให้ไมว่ ่ากรณีใดๆ

๔. เกณฑ์การตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายซึ่งพิจารณา คัดเลือกและตดั สินผลงานการออกแบบ จากหลักเกณฑ์ดงั นี้ – รอบคัดเลือกผลงานพิจารณาจาก
แนวคิดในการออกแบบ การประยุกต์หรือนําเสนอภูมิปัญญาไทย ความคิดสร้างสรรคแ์ ละ เอกลักษณ์ในการออกแบบ เทคนิคด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การเลือกใช้วัสดุและ ความเป็นไปได้ในการผลิตผลงานจริง คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจํานวน ๕๐ ผลงาน และสัมภาษณ์นักออกแบบทั้ง ๕๐ คน เพื่อคัดเลือกผลงานให้เหลือ ๑๐ ผลงานเข้าสู่รอบตัดสินการประกวด

– รอบตัดสินการประกวดพิจารณาจาก แนวคิดในการออกแบบที่มีความคิดสรา้ งสรรค์ การประยุกต์หรือนําเสนอภูมิปัญญาไทย ความสวยงาม/กลมกลืน/ลงตัว ความประณีตในการตัดเย็บ ความเป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่ การเลือกใช้วัสดุ ความลงตัวเมื่อสวมใส่บนผแู้ สดงแบบและความเป็นเอกภาพ

๕. ค่าตอบแทนและรางวัล รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลพิเศษด้านงานฝีมือ
เงินสดจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เงินสดจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เงินสดจํานวน    ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เงินสดจํานวน    ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๖. ระยะเวลาดําเนินการ เปิดรับผลงาน
คัดเลือกผลงานรอบแรก สัมภาษณ์นักออกแบบและประกาศผลการคัดเลือก การประกวดรอบตัดสิน
๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๗. การจัดส่งผลงาน สามารถส่งแฟม้ ผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” สํานักส่งเสริมการออกแบบ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๒๘ โทรสาร ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๓๑ หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

“จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”

“Second Strike” – งานศิลปะนิพนธ์ ปริญญาโท จุฬา
KTZ AUTUMN WINTER 2011