แฟชั่นโชว์ “FASH FOR QSDS”

Posted In: Event

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย,เครื่องหนังร่วมกับผ้าไหมที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

 

เนื่องด้วยโครงการบริการวิชาการที่เผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับภายใต้ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทาความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ จัดทาโครงการความร่วมมือสินค้าคู่แฝดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications (Gls) and Twinning Projects Cooperation เพื่อพัฒนาและผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกอย่างกว้างขวาง โดยนาสินค้าผ้าไหมไทยที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จัดทาเป็นสินค้าคู่แฝดกับสินค้าที่มีชื่อเสียงในยุโรปโดยกรมหม่อนไหมเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมเอกลักษณ์ไทยโดยได้ประสานงานกับสหภาพหอการค้าอิตาลี เพื่อนำผ้าไหมไทยเป็นสินค้าคู่แฝดร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มี ชื่อเสียงระดับสากล และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชดาริ และพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยในผ้าพื้นเมืองเกือบทุกประเภทมามากกว่า ๓๐ ปี จากความร่วมมือดังกล่าวจึงเกิด โครงการนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องหนังร่วมกับผ้าไหมที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นโดย โครงการนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนังร่วมกับผ้าไหมที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นโครงการที่นำเสนอผลงานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยให้เป็นรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องหนังร่วมสมัยรูปแบบใหม่ จากการสร้างสรรค์ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอก ออกแบบแฟชั่น ร่วมกับทีมคณาจารย์วิชาเอกออกแบบแฟชั่น เป็นที่ปรึกษาโดยจัดแสดงในรูปแบบแฟชั่นโชว์ด้วยนางแบบมือ อาชีพระดับประเทศ เช่น บี น้ำทิพย์ ศิ พิชญ์สินี โย ยศวดี

กาหนดการ โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเครื่องหนังร่วมกับไหมไทยที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 16.00 น.
ลงทะเบียน , รับประทานอาหารว่าง

เวลา 16.15 น.
พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ประธานศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยแห่งมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง กรมหม่อนไหมกับการพัฒนาผ้าไทย โดย อธิบดกี รมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีมอบของที่ระลึกโดยคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

เวลา 16.45 น.
เสวนาเรื่องทิศทางการแต่งกายร่วมสมัยด้วยผ้าไหมไทย ของคนไทย
วิทยากร ดร.กรกลด คาสุข อาจารย์ประจาสาขาการออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คุณรดาชญา นาวานิมติ กุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม ดาเนิน รายการโดย ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน

เวลา 17.30 น.
แฟชั่นโชว์ ชื่อ FASH FOR QSDS
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเครื่องหนังร่วมกับไหมไทย ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เวลา 18.00 น.
ถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย : ศูนย์แฟชั่นและศิลปะ เครื่องประดับ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เครือข่ายความร่วมมือ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นิทรรศการ
13 มกราคม – 2 มีนาคม 2555
เวลา 12.30 น ถึง 14.30 น (หยุดเสาร์และอาทิตย์)
ณ ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อโศกมนตรี กรุงเทพฯ
ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 5118

 

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์

Cornel Bolt Spring 2012 – การให้รายละเอียดที่ตรงไปตรงมา
Proudrace Spring Summer 2012