ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าเด็ก 2011-2012

Posted In: Trends | Event


ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าเด็ก 2011/2012

“Children’s Wear & Junior’s Wear Winter 2011/2012”วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ช้ัน 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟช่ัน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

กำหนดการ

เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.00 – 11.45 น. ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าเด็ก Carlin Kid’s Wear F/W 2011/2012
โดย Mr. David Landart ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่น จากบริษัท Carlin International ประเทศฝรั่งเศส (บรรยายภาษาอังกฤษ แปลสรุปไทยในช่วงท้ายชั่วโมง)


เวลา 11.45 – 12.00 น. ถาม-ตอบ เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.00 น. ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าเด็ก Nelly Rodi Children’s Wear F/W 2011/2012
โดย Mr. Johanny Testard ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่น จาก บจ. Servex

เวลา 14.00 – 15.00 น. ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าเด็ก Nelly Rodi Junior’s Wear F/W 2011/2012
โดย Mr. Johanny Testard ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่น
จากบริษัท บจ. Servex (บรรยายไทย)

เวลา 15.00 – 15.30 น. ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.thaitextile.org/temp/app0816.pdf

กรุณาส่งใบสมัครมาที่ โทรสาร 0 2712 1593 โทรศัพท์ 0 2713 5492-9 ต่อ 224 คุณฑิฆัมพร, 711 คุณสุจรรยา, 700 คุณกรกนก


ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทรศัพท์ 02-713-5492-9 ต่อ 224 คุณฑิฆัมพร, 227 คุณปรียนันท์, 711 คุณสุจรรยา, 700 คุณกรกนก
โทรสาร 02-712-1593

preeyanan@thaitextile.org

Dolce & Gabbana Fall 2010 Lookbook
Jehee Sheen Spring Summer 2011