What Is Done In The Dark

Posted In: Trends

What Is Done In The Dark” – Of Cabbages & Kings Fall Winter 2009

ผลงานเสื้อผ้าจาก ดีไซเนอร์ (designer)  Tane Andrews และ Kira Goody เป็นคอลเลคชั่นที่สามารถสวมใส่ได้จริง โครงสร้างของเสื้อผ้าถูกออกแบบจากความยอดเยี่ยมในเชิง จินตนาการ และ ความเป็นศิลปะ / สีที่ใช้เป็นสีได้ได้จากธรรมชาติ  

129

225

318

419

more picture: For-Tomorrow

People’s Market Autumn / Winter 2009
Graphic design – Printed Matter