Graphic design – Printed Matter

Posted In: Inspiration

Printed Matter”  เป็นสุดยอดผลงานของ Evelin Kasikov ซึ่งเป็นผลงานกราฟฟิคดีไซน์ (graphic design) ของเธอครับ, เธอสร้างผลงานนี้ขึ้นจากการเย็บด้วยตัวของเธอเอง (embroidery) เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์มาอยู่บนเสื้อผ้าได้นะครับ น่าสนใจทีเดียว…

printed_matter_1

printed_matter_2

printed_matter_3

printed_matter_4

printed_matter_5

printed_matter_6

ติดตามผลงานของเธอต่อได้ที่ : Evelin Kasikov

What Is Done In The Dark
ชุดชั้นใน – Bordelle